Alapító okirat

„VESZPRÉMI VEGYÉSZEKÉRT” ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

egységes szerkezetbe foglalva a 2001. november 30. napján,
2003. július 14. napján, 2006. november 8. napján, 2009. november 2. napján,
2010. november 4. napján, 2013. október 30. napján, valamint 2014. május 20. és július 16. napján kelt módosításokkal

Alulírott Hájos László (anyja: Pösz Magdolna, sz.:1953. december. 18., lakik: 2900 Komárom, Poprád u. 9.) alapító a mai napon az alább megjelölt cél megvalósítása érdekében határozatlan időre alapítványt hozok létre, dr. Polinszky Károlynak, a Veszprémi Nehézipari Egyetem alapító szervezőjének, rektorának, emlékére, szellemi hagyatékának megőrzésére, a jelen okiratban részletezett feltételek szerint:

1. / Az alapítvány neve: „VESZPRÉMI VEGYÉSZEKÉRT” ALAPÍTVÁNY

2. / Az alapítvány székhelye:
8200 Veszprém, Baláca u 10.

3. / Az alapítvány célja:
A Veszprémben végzett vegyészmérnökök és a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán tanuló hallgatók szakmai és tudományos tevékenységének elismerése, továbbképzésük támogatása.
Ezen belül:
Az alapítvány célja az, hogy támogassa a Veszprémben végzett vegyészmérnökök és a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán tanuló hallgatók továbbfejlődését –az alapítvány lehetőségeinek keretein belül-, részükre ehhez támogatást nyújtson.
Az alapítvány a szakmai tudományos tevékenység továbbfejlesztését, a kutatási és fejlesztési munkák támogatását kívánja elősegíteni, támogatni kívánja a minél több tudományos fokozat megszerzésére irányuló kezdeményezéseket, valamint a több éves kiemelkedő oktatói munkát.
A vegyészmérnöki szakmában, illetve a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán kiemelkedő tevékenységet végzők munkáját elismeri, díjazza.
Az alapítvány további célja az, hogy Veszprémben kiemelkedő eredményt elérő, műszaki, természettudományos területen dolgozókat elismerésben és anyagi támogatásban részesítse, a kiemelkedő eredményeket elért személyek fejlődésének eredményessége érdekében anyagi támogatást biztosítson.
Az alapítványi támogatás a következő célokra használható fel:
– nappali tagozatos hallgatók tanulmányút és tapasztalatcsere jellegű utaztatására,
– nappali tagozatos doktorandusz hallgatók ösztöndíjára, külföldi konferencián való részvételére,
– fiatal oktatók és kutatók perspektivikusnak látszó kutatási témáinak támogatására,
– oktatók és kutatók nemzetközi konferencián való részvételére, külföldi országokba történő utaztatására, ideértve a hallgatói utazásokat lehetővé tevő kapcsolatok kialakításával, valamint a hallgatói utak lebonyolításával kapcsolatos utakat is,
– nappali tagozatos hallgatók egyetemen belüli és országos tanulmányi versenyének támogatása, szervezése és lebonyolítása.
– olyan egyetemi feltételek és körülmények elősegítésére, amelyek az előbbiekben felsorolt támogatási lehetőségek eredményes igénybevételét lehetővé teszik,
– mérnöki pálya népszerűsítésére.

4. / Az alapító kijelenti, hogy az alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú tevékenységet kíván folytatni, az alapítvány a jelen alapító okiratban meghatározott célok megvalósításával hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
Az alapítvány fenti közhasznú tevékenységeit az oktatás és a tudományos kutatás közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, mely közfeladatok teljesítését a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (2) bekezdése, valamint a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § (3) bekezdése írja elő.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem indít és nem támogat.

5. / Az alapítvány céljára rendelt, az alapító által biztosított induló vagyon 100.000 Ft, azaz százezer Forint, mely összeget alapító az alapítvány számláját kezelő MKB Rt.-nél helyez el, a jelen okirat aláírásával egyidejűleg.

6. / Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapítvány céljával azonosulni tudnak és hajlandók az alapítvány vagyonához hozzájárulni.
A csatlakozó a csatlakozással az alapítói jogok gyakorlására nem válik jogosulttá.

7. / Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza; ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
Az alapítvány céljának megvalósítására az alapítványi vagyon és az alapítványi vagyon kamathozadéka mindaddig felhasználható, amíg az alapítványi vagyon 20.000 Ft, azaz Húszezer Forint alá nem csökken.

8. / A vagyon felhasználásáról, a támogatások konkrét feltételeiről a kuratórium dönt, figyelembe véve az alapítvány vagyonának mindenkori állagát, az alapítvány vagyoni helyzetét.
Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy a kuratórium kedvezményezettként megjelöl.
Az alapító okiratban megjelölt támogatási céloknak megfelelően a kuratórium pályázatot ír ki, valamint támogatásban részesítheti azt a személyt, akit a Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése az adott évben „Polinszky-díjban” részesít.
A kuratórium az alapítvány vagyonából a célok megvalósítása, illetve előkészítése érdekében támogatás nyújtásáról dönthet. (tárgyi eszközök beszerzése, továbbképzés támogatása, jutalmazás, programok finanszírozása)
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen okiratban meghatározott tevékenységre, illetve célokra fordítja.
A kuratórium által kiírt pályázati felhívásokat a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karának (8200 Veszprém, Egyetem u.10.) hirdetőtábláján, valamint az alapítvány honlapján – www.vvalapitvany.hu – kell közzétenni.

9. / Az alapítvány vagyonát az e célra létrehozott kuratórium kezeli. A kuratórium tagjainak száma: 5 fő.
A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, és akire vonatkozóan a Ptk egyéb kizáró rendelkezést nem tartalmaz.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
A kuratórium tagjait az alapítói jogok gyakorlója jelöli ki.
A kuratóriumi tagok közül négy személyt az alapítói jogok gyakorlója határozatlan időre jelöl ki, az ötödik tag a Pannon Egyetem Mérnöki Karának mindenkori Dékánja, akinek kuratóriumi tagsági megbízatása a Dékáni tisztség betöltésének időtartamára érvényes.
A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.
A kuratórium elnökét az alapítói jogok gyakorlója jelöli ki.
A kuratórium elnöke és tagjai határozatlan időre:
Elnöke: Polinszky Gábor (anyja: Rézeky Mária szül: Budapest 1949. augusztus 21. lakik:1025 Budapest Nagybányai út 51 )
Tagja: dr. Horváth Károly (anyja: Horváth Anna szül: Ajka 1952 április 09.
lakik: 8200 Veszprém, Baláca u 10. )
Tagja: Polinszky Balázs (anyja: Ujvárosy Ágnes, szül: Budapest, 1981. november 3. lakik: 1025 Budapest, Nagybányai út 51.),
Tagja: dr. Hancsók Jenő (anyja: Tölgyessy Edit, szül: Bonyhád, 1947. december 21.. lakik:8200 Veszprém Zrínyi u. 5./6.. )
A kuratórium tagja, akinek megbízatása a Dékáni tisztség betöltésének idejére érvényes:
dr. Szalai István, (anyja: Ráth Erzsébet, Született: Zalaegerszeg, 1956.március 26. Lakik: 8200 Veszprém, Viktor Hugo u. 9./a.)
A kuratórium tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.
A kuratórium tagjai kijelentik, hogy az alapítóval semmiféle érdekeltségi viszonyban nem állnak.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A kuratórium valamelyik tagjának lemondása, vagy a kuratóriumi tagság egyéb módon való megszűnése esetén újabb tag kijelölésére az alapító jogosult.
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, az ülések nyilvánosak. Az ülés – melyet az elnök hív össze a kuratórium tagjai részére az ülést legalább 15 nappal megelőzően ajánlott levélként, postai úton kézbesített, a napirendet is tartalmazó meghívóval, – akkor határozatképes, ha a tagok legalább kétharmada jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt.
Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melynek elkészítése a kuratórium elnökének a feladata.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg, kivéve ha törvény vagy az alapító okirat ennél egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához.
A kuratórium tagjai határozatukat ülés tartása nélkül is meghozhatják, az ilyen határozathozatalt kuratórium elnöke a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a kuratórium ülését az elnöknek össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
A kuratórium elnöke a kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezet (határozatok könyve).
A határozatok könyvébe a kuratórium elnöke a határozatokat sorszámozva köteles bevezetni, azok időpontjának, tartalmának, hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának feltüntetése mellett.
Az alapítvány működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet.
A kuratórium döntéseiről az érdekelteket írásban, a nyilvánosságot a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karának (8200 Veszprém, Egyetem u.10.) hirdetőtábláján való kifüggesztés útján, valamint a www.vvalapivany.hu honlapja útján tájékoztatja.
A kuratóriumnak a támogatásokra, költségtérítésekre vonatkozó döntéseiről, az alapítvány vagyonáról évente egyszer nyilvánosan be kell számolnia.
A kuratórium ülésének kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapítvány éves beszámolójának, illetve közhasznúsági mellékletének elfogadása. A kuratórium további működési szabályait maga határozza meg, a könyvvezetési és nyilvántartási kötelezettségeket az elnök látja el.
A kuratórium az alapítvány vagyonáról készített éves beszámolóját a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karának (8200 Veszprém, Egyetem u.10.) hirdetőtábláján teszi közzé.

10. / Az alapítvány képviseletére a kuratórium mindenkori elnöke és a kuratórium által megbízott kuratóriumi tagok jogosultak, akik az alapítvány nevében nyilatkozatokat tehetnek, jogokat szerezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak. A kuratórium elnöke és a képviseleti joggal felruházott kuratóriumi tag képviseleti jogosultságukat önállóan, külön-külön gyakorolják.
A bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal felruházott személyek az elnök és a kuratórium egyik tagja, akik a bankszámla felett együttesen jogosultak rendelkezni.

11. / Az alapítvány közhasznú jogállására tekintettel kettős könyvvitelt vezet. Az alapítvány működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év (naptári év) utolsó napjával köteles beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet készíteni. A beszámoló tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet, – a közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
A beszámoló összeállításáról, és annak Felügyelőbizottság elé terjesztéséről a kuratórium elnöke köteles gondoskodni. A Felügyelőbizottság jóváhagyását követően az elnök a beszámolót – az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő ötödik hónap utolsó napjáig – a kuratórium elé terjeszti, amelyet a kuratórium egyszerű szótöbbségű határozattal fogad el.
Az alapítvány köteles a kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
Az alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.
Az alapítvány – a jelen alapító okiratban rögzített szabályokon túlmenően – belső szabályzatában jogosult rendelkezni:
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,
b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

12. / Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését az e célra létrehozott Felügyelő Bizottság látja el. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma: 3 fő.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be. A Felügyelő Bizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
A Felügyelő Bizottság tagjainak felkérése 5 évre, – 2019. május 20. napjáig, – szól, a tagok megbízása ismételten meghosszabbítható.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke, vagy tagja,
b) az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat-, illetve,
d) az a.)-c). pontban meghatározott személyek hozzátartozója
A Felügyelő Bizottság összetétele:
Elnöke: Dr. Gelencsér András (anya neve: Dr. Marczinkovics Rozália, született: Kisvárda, 1966. 08. 27., lakik: 8220 Balatonalmádi, Dr.Óvári F. u. 51.)
Tagja: Karácson Sándorné sz. Ungi Ibolya (anyja neve: Kuszli Julianna, született:
Budapest, 1956. 09. 04. Lakik: 1134 Budapest, Gidófalvy u. 7.)
Tagja: dr. Németh Zoltán (anyja neve: Káldi Gizella, született: Csorna, 1957. 06. 04., lakik: 8200 Veszprém, Paál L. u. 6/B)
A Felügyelő Bizottság működése:
A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, szükség esetén célvizsgálatot végez.
A Felügyelő Bizottság jogosult és köteles ellenőrizni az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek keretében:

  • a Kuratórium elnökétől jelentést kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
  • célvizsgálatot folytathat, ha az alapítvány céljait veszélyeztetve látja, vizsgálatainál külső szakértőket is igénybe vehet.
  • az alapítvány működéséről készült éves közhasznúsági mellékletre támaszkodva vizsgálja az alapítvány működését.
  • a Felügyelő Bizottság – elnöke útján – köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését szükségesé teszi, továbbá ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A Kuratórium elé terjesztett jelentéseket, előterjesztéseket a Felügyelő Bizottságnak is meg kell küldeni.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét, működési szabályait maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
A Felügyelő Bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az alapítóknak.
A Felügyelő Bizottság elnöke illetve tagjai költségtérítésre nem jogosultak.

13. / Az alapítvány megszűnése:
Az alapítvány megszűnik, ha:
a) célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon Hájos László alapítót illeti, – azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont, – az ezt követően megmaradó vagyont pedig az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára kell juttatni.

14. / Az alapítvány jogi személy.

15. / Az alapítvány adóellenőrzését az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el

16. / A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen okirat érvényességéhez a Veszprémi Törvényszék nyilvántartásába történő bejegyzés szükséges, az alapítvány a bejegyzéssel jön létre. Az alapító kéri az alapítványnak a közhasznúsági nyilvántartásba való felvételét.

Az eredeti alapító okirat kelt Budapesten, 2001. június 30. napján.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Budapesten, 2014. július 16. napján.

Hájos László
ALAPÍTÓ